PRIVACYVERKLARING (versie 01/2021)

 

 

 1. Algemene informatie

 

Woodhouse94 is een vakantiehuis van de familie Hameeuw-Brusselle, te 8800 Roeselare, C. Duboisstraat 17. In het kader van onze activiteiten verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij persoonsgegevens.

 

 1. Toepassingsgebied

 

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door Woodhouse94 als verwerkingsverantwoordelijke. Ze is van toepassing op de website www.woodhouse94.be en alle commerciële relaties tussen Woodhouse94 en haar klanten.

 

Woodhouse94 verbindt zich ertoe nauwgezet en te allen tijde te handelen in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 over gegevensbescherming en de Belgische regelgeving over de bescherming van de persoonsgegevens. Het bezoeken van de website en het meedelen van persoonsgegevens impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring met deze Privacyverklaring en met de manier waarop Woodhouse94 uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

 

 1. Gegevens

 

Woodhouse94 kan onderstaande persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken, voor zover deze gegevens relevant zijn voor de doeleinden waarvoor zij deze nodig heeft. Personen die hun persoonsgegevens invullen i.v.m. vragen over het verblijf of de beschikbaarheid van de faciliteiten:

 

 • Voornaam; Achternaam; E-mailadres; Telefoonnummer; Postcode; Gemeente

 

Personen die de website bezoeken:

 

 • Elektronische identificatiegegevens: Informatie die via cookies verzameld wordt en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via het contactformulier op de website.

 

Personen die een account aanmaken en personen die een reservatie maken:

 

 • Voornaam; Achternaam; Rijksregister; E-mailadres; Telefoonnummer; Adres; Land; Wachtwoord; Betalingsgegevens

 

 1. Wijze van verzamelen

 

De persoonsgegevens kunnen worden verzameld bij het bezoeken van de website, het invullen van het contactformulier en iedere vorm van communicatie met Woodhouse94.

 

 1. Voor welke doeleinden

 

Woodhouse94 verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 

 • Om u te kunnen contacteren wanneer dit nodig zou zijn bij het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Om onze verplichtingen na te kunnen komen die voortvloeien uit een overeenkomst;
 • Om u te kunnen informeren over onze diensten, events of andere commerciële acties;
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van producten en diensten;
 • Om uw gedrag op de website te kunnen analyseren om zo het aanbod van producten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Vanuit veiligheidsoverwegingen met betrekking tot de accommodatie en om uw identiteit te controleren;
 • Om tegemoet te komen aan een wettelijke verplichting.

 

 1. Periode van bewaring

 

Woodhouse94 zal uw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doeleinden. Wanneer we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, zullen we alle redelijke stappen nemen om deze gegevens uit onze systemen te verwijderen of om ze anoniem te maken, zodat u op basis van deze gegevens niet langer kan worden geïdentificeerd.

 

 1. Aan wie meegedeeld

 

Woodhouse94 zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij het overmaken van uw gegevens aan derden worden er passende beschermingsmaatregelen genomen.

 

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen

 

U hebt steeds het recht om kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Woodhouse94 van uw persoonsgegevens maakt. Verder beschikt u eveneens over volgende rechten:

 

 • Recht van verbetering of verwijdering;
 • Recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van intrekking van de toestemming tot verwerking als deze gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming.

 

 1. Beveiligen van uw gegevens

 

Woodhouse94 verbindt zich ertoe om passende en redelijke, technische, fysieke en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot en/of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. Een onfeilbaar niveau van veiligheid kan evenwel niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet, noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig.

 

 1. Wijzigen Privacyverklaring

 

Woodhouse94 kan deze Privacyverklaring updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Wij adviseren u regelmatig deze Privacyverklaring op de website na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

 1. Contact

 

Als u vragen heeft over de Privacyverklaring of over de wijze waarop Woodhouse94 uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, neem dan contact op met info@woodhouse94.be.

 

Als ons antwoord u geen voldoening zou verschaffen, kan u de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer contacteren. U vindt alle coördinaten van de Commissie op haar website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

 

Woodhouse94, 01/2021